Funktionärsuppdrag

Vid en tävling är många inblandade för att få arrangemanget att fungera. Här kommer en kortfattad beskrivning av de funktionärsuppdrag som klubben oftast behöver hjälp med vid våra arrangemang. Vissa uppdrag förekommer bara för vissa typer av tävlingar.

Alla tävlingar:

Tävlingsledare/ansvarig: Det är tävlingsledaren som har den övergripande kollen och det yttersta ansvaret för tävlingen. Som tävlingsledare kan man få rycka in i alla möjliga situationer och se till att det finns funktionärer på alla positioner och att tävlingen flyter på bra. Tävlingsledaren håller i informationen till funktionärerna innan tävlingen startar. Har tävlingsledaren gjort ett bra jobb innan tävlingen så ska denne kunna ta det lugnt på tävlingen och bara finnas till hands.

Kontaktperson: En kontaktperson är den som tar på sig ansvaret att svara på frågor som kan uppkomma, både från funktionärer och tävlande. Oftast är tävlingsledaren samma person som kontaktpersonen. 

Sjukvårdare: För varje tävling med nivå Lokal och uppåt kräver TR att man ska ha minst en utnämnd sjukvårdare på plats som har lägst HLR som utbildning. 

Säkerhetsansvarig: Det ska finnas en funktionär som hanterar frågor kring säkerheten vid tävling. Denne ansvarar för att ”Checklista för tävlingar” är ifylld och överlämnad till överdomaren före tävling.

Banbygge/staket: Dagen innan eller tidigt på morgonen innan tävlingen byggs hindrena eller dressyrstaketet upp på tävlingsbanan och vid framhoppningen. Du som funktionär bär ut hinder eller staket och bygger banan enligt de mått som angivits. Domarpodierna ska ställas fram och göras iordning så att det ser trevligt ut vid tävlingen.

Parkeringsvakt: är den första personen de tävlande möter på tävlingsplatsen. En parkeringsvakt hälsar välkommen och visar hur man ska parkera. Man kan också behöva informera om var sekretariat, cafeteria, toalett och övriga nödvändigheter finns. Ingen hästvana krävs men det gör inget om du har ett gott humör! Parkeringsansvariga bör finnas på plats två timmar före första start och visa var besökare ska parkera sina bilar, transporter eller bussar. 

Café: Säljer fika, dricka och liknande under tävlingsdagen. Hjälper caféansvarig att fylla på och hämta det som behövs. Ett positivt och glatt bemötande är ett plus.

Sekretariat: Här behöver man inte kunna så mycket om hästar men man ska kunna svara på frågor om det mesta (kan hänvisa till tävlingsledaren/överdomare vid behov). De som arbetar här håller ordning på startlistor, protokoll och resultat, tar emot ändringar och strykningar. Som funktionär i sekretariatet har du också till uppgift att sätta upp start - och resultatlistor samt att kontrollräkna domarprotokoll.  I sekretariatet finns alltid någon som är van vid uppgiften.

Speaker: Ropar med hjälp av en högtalaranläggning upp vilket ekipage som står på tur att starta samt vilka som ska hålla sig beredda. Meddelar också övrig information som kan dyka upp under tävlingsdagen. Håller även koll på den musik som skall spelas (främst vid dressyrtävling).

Prisansvarig: Prisansvarig delar ut priser under själva prisutdelningen. När man är prisansvarig får man innan tävlingen reda på vilka priser som ska delas ut i varje klass. I propositionen anges om det är rosett och plakett till alla placerade, men man måste kolla med tävlingsledaren om det är segertäcke eller andra hederspriser som ska delas ut. Om det är ett segertäcke ska detta läggas på innan segraren går in på prisutdelningen. Det är bra att vara två vid prisutdelningen, en som håller priserna och en som delar ut.

Harvning av bana: Det kan bli mycket spår och gropar på banan efter en klass och då behöver banan jämnas till innan nästa klass startar. Vid torrt väder kan banan även behöva vattnas. Vana vid traktorkörning krävs.

Dressyr:

Protokollskrivare: Ska finnas på plats i tid innan tävlingen och hämta ut sina protokoll. Skriver ner vad domaren uppger i poäng och bedömning för varje ekipage. Sitter med domaren.

Protokollhämtare: Hämtar protokoll från protokollskrivaren och lämnar till sekretariatet.

Framridning: Om det finns ett max-antal ekipage som får vistas på framridningen ser funktionären till så att antalet inte överskrids och så att rätt ryttare är inne. Pricka av på en startlista när någon går in på framridningen för att kontrollera vilken som står näst på tur. Håll koll så ryttarna följer ridbanans regler.

Hoppning:

Framhoppning/Framridning (kan vara flera funktionärer): Här ser man till så att rätt antal hästar finns på plats och har ansvar för att säga till överdomaren om någonting inte skulle gå rätt till. Om det finns ett max-antal ekipage som får vistas på framhoppningen ser funktionären till så att antalet inte överskrids och så att rätt ryttare är inne. En hinderfunktionär höjer och sänker hinder samt bygger upp om någon river ett hinder. Hinder ska alltid hoppas så vitt hinderstöds-markering är till vänster och rött till höger.

Utsläpp framhoppning: Om framhoppning och tävlingsbana är på skilda banor (utepaddock och ridhus) står funktionären vid utgången från framhoppningen och skickar rätt ekipage till tävlingsbanan. Pricka av på en startlista när någon går för att kontrollera vilken som står näst på tur och ropa upp vem som ska hålla sig beredd.

Banbyggare/banchef: Ansvarar för övriga funktionärer på banan och har bl.a. koll på att banan är korrekt byggd.

Banpersonal: Höjer och sänker hinder mellan klasser. Behöver kunna banan och placera sig så att man inte stör ryttaren. Lägger upp bommar som rivs. Var uppmärksam på om någon bom rullar iväg så den hamnar i vägen för ryttarens ritt, var snabb på att rulla undan den!

Flaggare: Har en röd flagga som markerar start och/eller mål på banan. När ryttaren får startsignal (speaker säger ”Varsågod och rid”) höj flaggan rakt upp i luften (försiktigt så inte hästen blir rädd). När hästens bog passerar startlinjen sänker du armen och flaggan, då börjar tidtagningen. Vid målgång: höj flaggan ungefär vid tredje sista hindret, när hästens bog passerar mållinjen fäller du ner flaggan. Kan behövas göras i både grundomgång och omhoppning.

Tidtagare: Sitter vid sekretariatet. Behöver kunna banan. Starta tidtagningen när startlinjen passeras och flaggaren sänker flaggan, stoppa när mållinjen passeras och flaggaren sänker flaggan igen.

Vid tävlingsdagens slut

Efter att ha jobbat en hel dag som funktionär under en tävling är det skönt att få packa ihop och åka hem. Men det finns fortfarande en hel del sysslor som måste fixas innan tävlingen kan anses avslutad. Banan och domarpodier ska bäras bort och sättas på sin vanliga plats, tävlingsområdet ska städas, skräp slängas och stolar ställas tillbaka. Toaletterna ska städas, caféet ska plockas undan och köket städas. Avspärrningar och anvisningsskyltar ska plockas ned och ställas tillbaka i tävlingsförrådet. Ekonomin för tävlingen ska redovisas. Arbetet med tävlingen är alltså inte slut bara för att sista ekipaget avslutat sin ritt. Hjälper vi alla till så går även städningen snabbt och smidigt! 

crossmenu